Hållbarhetspolicy för KåKå

KåKå arbetar för att stödja FN:s globala hållbarhetsmål genom att arbeta för social hållbarhet och mer hållbara, hälsosammare produkter med hög produktsäkerhet. Vi ska visa miljöengagemang genom att tillhandahålla hållbara produkter som därmed ger minskat CO2-utsläpp och bidrar till hållbart jordbruk och fiske.


 
Vi vill bidra till en hållbar framtid. För oss är det därför självklart att:
 
  • Sträva efter att ständigt förbättra sortimentet ur ett hållbarhetsperspektiv.
  • Välja rätt leverantörer som kan tillhandahålla mer hållbara produkter avseende kriterierna råvaror och återvinningsbart förpackningsmaterial för att därmed minska utsläpp av växthusgaser, bidra till rena hav & hållbart fiske samt värna om god djuromsorg.
  • Ställa krav på att våra leverantörer ska följa Orklas uppförandekod.
  • I vår produktportfölj tillhandahålla hälsosammare produktalternativ alternativ så som fiberrika, mindre salt & socker, vegetariska alternativ.
  • Vid inköp av råvaror, produkter och serviceartiklar samt vid distribution följa de lagar och krav som gäller och ta hänsyn till miljöpåverkan så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart samt att välja lösningar som inte ger negativ miljöpåverkan.
  • Minska matsvinnet genom att minimera mängden kasserade produkter. Minimera, sortera avfall för energiåtervinning.
  • Vid lagerhållning av våra produkter minimera förbrukningen av energi.
  • Minska miljöbelastningen av våra in/ut transporter.
  • Vi verkar för social hållbarhet dvs arbetar förebyggande med social och organisatorisk arbetsmiljö genom tydliga mål, prioriteringar, rimlig arbetsbelastning, möjlighet till återhämtning samt proaktiva hälsoinsatser.

Du kanske också är intresserad av...


Certifieringar

Kvalitet och Miljö på KåKå

Öka din lönsamhet med rätt kalkyl

BakeIt

Matsvinn - en viktig fråga

Sverige fikar - en hållbar app
Laddar
Laddar