Allmänna leveransvillkor

Tillämpliga från och med 1 december 20221. BAKGRUND
1.1 Dessa allmänna leveransvillkor (”Allmänna Villkor”) gäller mellan KåKå AB (”Säljaren”) och part som köper Säljarens produkter (”Köparen”).
1.2 Ändringar och tillägg till dessa Allmänna Villkor förutsätter för sin giltighet att skriftlig överenskommelse mellan parterna upprättats. Av Köparen uppställda allmänna villkor gäller inte med mindre Säljaren skriftligen accepterat Köparens sådana villkor.

2. BESTÄLLNING
2.1 Beställning ska göras skriftligen och ska innehålla uppgifter om volym, önskad leveransdag och andra uppgifter som Säljaren behöver för fullgörande av beställningen.
2.2 Köparen äger rätt att ändra, eller avbeställa en av Säljaren accepterad beställning i den utsträckning Säljaren samtycker därtill och ska därvid ersätta de merkostnader som Säljaren åsamkas.
2.3 Köparens beställning blir bindande för parterna först då beställningen har bekräftats av Säljaren skriftligen. För det fall Säljarens bekräftelse innehåller ändringar av beställningen blir beställningen bindande för parterna när dessa ändringar har accepterats av Köparen skriftligen.
2.4 Beställning ska vara Säljaren tillhanda i god tid före avtalad körtur. Säljaren garanterar inte önskad leveranstid och tar inget ansvar för försenad leverans om beställning görs med kort framförhållning.

3. LEVERANS
3.1 Leverans sker enligt fastställda körturer eller på i beställningen angiven tidpunkt om inte Säljaren i samband med beställningen eller i orderbekräftelse meddelat Köparen annan tidpunkt.
3.2 Om inget annat särskilt avtalats sker leverans Delivered at Place (Incoterms 2020) (Sw. fritt levererat), den plats som parterna gemensam beslutar. Leverans anses ha skett, och Köparen ska anses ha mottagit leverans, på angiven leveransdag, när produkten hålls tillgänglig för Köparen även om Köparen inte avhämtat produkten på avtalad leveranstid.
3.3 Risken för produkten går över till Köparen när produkten hålls tillgänglig för Köparen även om Köparen inte avhämtat produkten på avtalad leveranstid.
3.4 Vid leverans görs byte av lastbärare och lastbärare ska gå i retur till Säljaren vid lossning. Om lastbärare inte finns att lämna i retur debiteras kund motsvarande kostnad.
3.5 Säljaren äger rätt att efter eget val avgöra från vilken anläggning leverans av det beställda partiet ska ske.
3.6 För det fall Säljaren inte kan leverera beställd lagervara ska Säljaren i möjligaste mån ersätta beställd produkt med likvärdig produkt. Detta förutsätter bland annat att beställningen är Säljaren tillhanda senast 48 timmar före avtalad körtur.

4. PRODUKTENS BESKAFFENHET OCH ÄNDAMÅL
4.1Leveranserna avser Säljarens normalkvalitet för den beställda produkten, enligt de specifikationer som ges på produktens förpackning samt i den produktinformation Säljaren tillhandahåller. Annan information om produkten ska endast anses som vägledning och är inte bindande för Säljaren om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna.
4.2 Köparen ska på eget initiativ granska tillgänglig produktinformation samt tillse att produkten lämpar sig för det tilltänkta användningsområdet. Säljaren tar inget ansvar för, och lämnar inga garantier (uttryckliga eller underförstådda), att produkten lämpar sig för det ändamål för vilket produkten var avsedd att användas av Köparen.
4.3 Angivna förpackningsvikter är ungefärliga. Mindre variationer kan förekomma.

5. PRISER OCH BETALNING
5.1 Om inget annat särskilt avtalats baseras prissättningen på grundpriser enligt Säljarens vid var tid gällande pris- och sortimentslista. Pris enligt prislistan gäller vid inköp av hel förpackning. All försäljning sker till leveransdagens pris.
5.2 Vid mindre beställningar, enligt vad som närmare meddelas på Säljarens hemsida, debiteras Köparen fraktkostnaden för beställningen.
5.3 Prisjusteringar aviseras senast fyra (4) veckor före de träder i kraft. Vid extraordinära förhållanden äger Säljaren rätt att avisera prisjusteringar med kortare varsel. Med extraordinära förhållanden avses exempelvis ökade kostnader för inköp av råvara, förpackningsmaterial, transport, drivmedel, energi och ökade arbets- eller produktionskostnader samt andra situationer bortom Säljarens kontroll. Säljaren aviserar prisjustering via direktkontakt med Köparen eller via publicering på sin hemsida. Det åligger Köparen att hålla sig informerad om aktuella priser och prisjusteringar genom att besöka Säljarens hemsida och vid tveksamhet ta kontakt med Säljaren. 
5.4 Betalning ska erläggas senast tio (10) dagar efter fakturadatum.
5.5 Säljaren äger rätt att före leverans kräva godtagbar säkerhet för betalning av leveransen och för eventuellt tidigare levererad men ej betald produkt.
5.6 Vid betalning efter förfallodagen är Säljaren berättigad till dröjsmålsränta med 20,8%. Betalning ska anses ha skett när full likvid kommit Säljaren tillhanda. Upplupen dröjsmålsränta faktureras månadsvis. Om dröjsmålsränta av någon anledning inte debiteras för någon eller några leveranser, hindrar detta inte Säljaren från att för efterföljande leveranser debitera sådan ränta. Säljaren äger i tillägg rätt att vid upprepad försening med betalning innehålla eller avbryta framtida leveranser tills betalning skett till fullo, eller kräva förskottsbetalning.

6. PÅFÖLJDER VID DRÖJSMÅL MED LEVERANS
6.1 Om Säljaren inte kan hålla avtalad leveranstid eller framstår dröjsmål på Säljarens sida som sannolik, ska Säljaren inom skälig tid meddela Köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske.
6.2 Uppstår leveransförsening på grund av transportförseningar utanför Säljarens kontroll, eller med anledning av förhållanden på Köparens sida, ska leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till alla omständigheter i fallet kan anses skäligt. Detta gäller oavsett om orsaken till dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.
6.3 Vid försening av del av leverans ska kompletterande leverans ske inom skälig tid. Om kompletterande leverans inte sker inom skälig tid äger Köparen rätt till prisavdrag motsvarande skillnaden i pris mellan den kvantitet som har levererats respektive den avtalade kvantiteten.
6.4 Vid väsentlig försening äger Köparen rätt att häva det försenade partiet. Säljaren ska därutöver inte bära något som helst ansvar för försening. Köparen äger inte rätt att häva beställning av anskaffningsvara.
6.5 Om Köparen underlåter att motta produkt på fastställd tid, är Köparen ändå skyldig att erlägga betalning för leveransen, som om produkten hade avhämtats av Köparen på avtalad tid. Säljaren är i tillägg berättigad till ersättning för förvaring och hantering som tillkommer på grund av dröjsmålet. Om Köparen, oavsett anledning, underlåter att mottaga Produkt på fastställd tid och inte hörsammar Säljarens krav på avhämtning, äger Säljaren genom skriftligt meddelande till Köparen häva köpet beträffande sådan del av produkt som på grund av Köparens underlåtenhet inte mottagits och av Köparen erhålla ersättning för skada, innefattande såväl köpeskilling som tillkommande förvarings-, transport- och eventuella destruktionskostnader.

7. PÅFÖLJDER VID FEL I PRODUKT
7.1 Produkt ska anses behäftad med fel eller brist enbart om den inte uppfyller krav enligt svensk lag eller förordning, myndighetsföreskrift eller inte överensstämmer med en accepterad beställning i fråga om kvalitet eller kvantitet. Variationer i kvantitet med ± 20% per accepterad beställning ska inte anses som fel eller brist.
7.2 Är levererad produkt behäftad med fel eller brist ska den i enlighet med vad som anges nedan bytas ut mot felfri produkt om så kan ske. Utbytes inte den felaktiga produkten inom skälig tid äger Köparen rätt till prisavdrag motsvarande skillnaden mellan produktens pris i levererat respektive i avtalat skick. Kylda och frysta produkter som är behäftade med fel ska destrueras och inte returneras till Säljaren.
7.3 Säljaren ansvarar endast för sådana fel eller brister som visar sig inom produktens angivna bäst före datum och som reklamerats skriftligt av Köparen enligt dessa Allmänna Villkor och av Säljaren meddelad reklamationsrutin.
7.4 Säljarens ansvar omfattar inte: (i) fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för produkten gått över på Köparen, eller (ii) sådan skada, förlust eller kostnad som Köparen kunnat begränsa genom att vidta skäliga åtgärder.
7.5 Köparen ska snarast efter att leverans skett undersöka att produkten överensstämmer med vad som följer av den accepterade beställningen samt att förpackningar är hela och leveransen fri från transportskador. Köparen ska, eller ska tillse att transportören ska, omedelbart och senast inom en (1) vecka från den dag leverans skett underrätta Säljaren skriftligen om sådant fel eller brist som Köparen, eller dess transportör, märkt eller borde ha märkt vid sådan kontroll. Fel och brister som inte varit möjliga att märka vid sådan kontroll (dolda fel) ska reklameras av Köparen skriftligen inom trettio (30) dagar från den dag då Köparen märkt eller borde ha märkt felet eller bristen. Underlåter Köparen att fullgöra sina förpliktelser enligt denna punkt, förlorar Köparen på sin grund av felet eller bristen tillkommande rätt.

8. SUCCESSIVA LEVERANSER
8.1 Om köpet avser successiva leveranser av produkt, ska varje leverans betraktas som en fristående försäljning. Köparen har inte rätt att häva köpet eller framställa krav beträffande övriga leveranser på grund av försening eller fel/brist i en leverans.

9. PRODUKTANSVAR OCH ÅTERKALLELSER
9.1 Köparen ska omedelbart underrätta Säljaren om krav från kunder och konsumenter enligt Produktansvarslag (1992:18) och ska på Säljarens begäran överlämna fullständig kontroll över hantering av sådana krav. Köparen äger inte rätt att på Säljarens vägnar ingå överenskommelse med kund eller konsument om ersättning utan Säljarens på förhand lämnade skriftliga samtycke.
9.2 För det fall Säljaren meddelar att produkt ska återkallas ska Köparen agera enligt Säljarens instruktioner och äger inte rätt att vidta andra åtgärder utan Säljarens på förhand lämnade skriftliga samtycke. Köparen äger rätt till skälig ersättning för åtgärder som vidtas enligt Säljarens instruktioner. Skador, förluster och övriga kostnader som drabbar part med anledning av återkallelsen ska ersättas av den part som enligt dessa Allmänna Villkor är ansvarig för det som föranlett återkallelsen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING
10.1 Säljarens ansvar är begränsat till de direkta skador, förluster eller kostnader som förorsakats Köparen med anledning av Säljarens avtalsbrott.
10.2 Vid skada på person eller sak enligt Produktansvarslag (1992:18), för vilken Säljaren är ansvarig enligt dessa Allmänna Villkor eller slutlig dom, är Säljarens ansvar begränsat till sådana skador, förluster och kostnader samt belopp som täcks av Säljarens ansvarsförsäkring. Ersättning ska dock aldrig utgå utöver vad som kan följa av lag.
10.3 Säljaren är inte ansvarig för Köparens förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, utebliven vinst eller annan förlust eller kostnad till följd av att avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, förlust av data, skada på goodwill eller andra indirekta skador, förluster, kostnader, eller följdskador av något slag.
10.4 Säljarens ansvar är begränsat till det högsta av fakturavärdet för produkterna ifråga och ett halvt prisbasbelopp enligt lag (1962:382) om allmän försäkring.

11. IMMATERIALRÄTTER
11.1 Säljaren är innehavare av samtliga immaterialrätter relaterade till Säljaren och Säljarens produkter, inklusive men inte begränsat till patent, varumärke, design, logo, firma, recept, formel, upphovsrätt, produktnamn och kännetecken, produktspecifikation, varuprov, domännamn, databas, know-how, företagshemlighet och andra immaterialrätter (vare sig dessa är registrerade eller inte) (”Immaterialrätter”).
11.2 Köparen äger inte rätt att, själv eller genom annan part, kopiera eller registrera varumärke eller annan immaterialrätt som är identisk med eller kan förväxlas med Immaterialrätterna. Köparen förbinder sig att inte vidta åtgärder som är ägnade att skada Immaterialrätterna eller dess anseende.
11.3 Köparen förvärvar genom sitt köp ingen som helst rätt till Immaterialrätterna annat än en icke-exklusiv och icke-överlåtbar, rätt att använda Immaterialrätterna i samband med egen produktion och försäljning av produkter som innehåller de produkter Köparen köper från Säljaren.

12. BEFRIELSEGRUNDER
12.1 I händelse av statsingripande, krig, arbetskonflikt, allmän mobilisering, utbredd sjukdom eller andra svårigheter att erhålla arbetskraft, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, brist på råvara, elektrisk kraft eller annan energi, leveransförsening från underleverantör eller andra, eldsvåda, maskinskada eller annan olyckshändelse vid verk, fartygshaveri, ishinder, översvämning, extrema väderförhållanden eller annan omständighet av vad slag det än vara må utanför parts kontroll, och som inverkar hindrande eller väsentligt försvårande på parts möjligheter att fullgöra sina förpliktelser enligt beställning, parternas avtal eller dessa Allmänna Villkor, är part berättigad att uppskjuta fullgörande under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av sådan omständighet. Skulle denna tid överstiga sex (6) månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva köpet genom skriftligt meddelande till andra parten.

13. SEKRETESS
13.1 Part ska hålla den andra partens Konfidentiella Information (såsom den definieras i punkt 13.5) strikt konfidentiellt och äger inte rätt att avslöja densamma till någon. Part ska bevara och säkra den andra partens Konfidentiella Information på samma sätt som part bevarar och säkrar sin egen konfidentiella eller skyddade information.
13.2 Part äger rätt att kopiera, reproducera eller på annat sätt använda den andra partens Konfidentiella Information enbart i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina förpliktelser enligt beställning, parternas avtal eller dessa Allmänna Villkor. Användning av Konfidentiell Information därutöver kräver den andra partens på förhand lämnade skriftliga samtycke.
13.3 Part äger rätt att tillhandahålla den andra partens Konfidentiella Information till de anställda och konsulter som behöver kännedom om sådan Konfidentiell Information för att part ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt beställning, parternas avtal eller dessa Allmänna Villkor. Part ska säkerställa att sådana mottagare av Konfidentiell Information agerar i enlighet med förpliktelserna enligt denna punkt 13 och ansvarar för överträdelser begångna av sådana mottagare.
13.4 Om part är förpliktad att lämna ut den andra partens Konfidentiella Information med anledning av tillämplig lag, eller dom eller beslut från behörig myndighet, ska part genast underrätta den andra parten härom så att denne kan ansöka om säkerhetsåtgärder eller andra lämpliga rättsmedel.
13.5 Med “Konfidentiell Information” avses alla uppgifter eller information som den ena parten lämnar till den andra parten i samband med fullgörandet av beställning, parternas avtal, eller dessa Allmänna Villkor, oavsett om uppgiften eller informationen dokumenteras eller inte, oavsett om den tillhandahålls muntligt, skriftligt, elektroniskt eller i annan form. Parternas avtal, dessa Allmänna Villkor, och Immaterialrätter ska anses utgör Konfidentiell Information. Konfidentiell Information omfattar inte information som är känd av allmänheten på annat sätt än genom ett brott mot sekretessförpliktelserna enligt dessa Allmänna Villkor.

14. ÖVERLÅTELSE
14.1 Köparen äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter utan Säljarens skriftliga samtycke.

15. MEDDELANDEN
15.1 Meddelanden mellan parterna ska ske skriftligen (med vilket avses brev, e-post, fax men inte SMS) och ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: (i) senast tre (3) bankdagar efter avsändande om avsändande sker från Sverige, (ii) senast fem (5) bankdagar efter avsändande om avsändande sker från annat land, (iii) samma dag som avsändande om leverans sker med bud, och (iv) samma dag som avsändande om sänds via e-post senast kl. 16.00 förutsatt att avsändaren inte mottar ett automatisk meddelande om att e-posten inte kunnat levereras.

16. FULLSTÄNDIG REGLERING
16.1 Dessa Allmänna Villkor, eventuellt avvikande skriftligt avtal mellan parterna och vad som framgår av en accepterad beställning utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som respektive köp berör och ersätter Säljarens tidigare utgåvor av allmänna villkor, samt samtliga tidigare skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser mellan Säljaren och Köpare.
16.2 För det fall de dokument som utgör parternas överenskommelse skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: (i) parternas skriftliga avtal med dess bilagor, (ii) dessa Allmänna Villkor, (iii) Säljarens acceptans av beställning, (iv) Köparens beställning.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
17.1 Dessa Allmänna Villkor och beställningar som görs härunder regleras av svensk rätt. Köplag (1990:931) ska inte äga tillämpning på de frågor som uttryckligen regleras av dessa Allmänna Villkor.
17.2 Tvister som inte kan lösas av parterna inom två (2) månader från den dag tvisten uppstod ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. Vid förenklat skiljeförfarande ska skiljenämnden bestå av en (1) skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. Tvisten, skiljeförfarandet samt samtliga inlagor och skiljedom ska utgöra Konfidentiell Information.

Ladda ner Allmänna Leveransvillkor

Laddar
Laddar