Leveransvillkor

Allmänna leveransbestämmelser

Här finner du våra leveransbestämmelser. 

         Tillämplighet
 1. Dessa allmänna leveransbestämmelser ska äga tillämpning i den mån de icke ändras genom uttrycklig skriftlig överenskommelse mellan parterna.
 2. I dessa villkor ska med ”Säljaren” menas KåKå AB. Med ”Köparen” ska menas firma, person, eller företag med vilken överenskommelse om försäljning av produkter träffats eller till vilken anbud riktats. Med ”Varan” menas den till försäljning överenskomna produkten. Med ”Leveranstillfälle” avses den tidpunkt då varan lämnar avsändningsorten.

  Avtals ingående, minimikvantitet
 3. Parternas bundenhet vid enskilda leveranser uppkommer då Köparen inkommit med sin beställning. Om köparen i samband med angiven beställning uppställt villkor som strider mot dessa allmänna leveransbestämmelser, innebär ej underlåtenhet från Säljaren att göra invändning mot sådant villkor att detta godkänts av honom, utan står dessa bestämmelser fast.

  Varans beskaffenhet och ändamål
 4. Leveranserna avser Säljarens normalkvalitet för den beställda varan, enligt de närmaste specifikationer som ges på Varans förpackning samt i den produktinformation Säljaren eller respektive leverantör tillhandahåller för kvaliteten i fråga. Annan produktinformation än här angivna ges som vägledning och är inte bindande för Säljaren med mindre skriftligt avtal med detta innehåll träffats mellan parterna.
 5. Vid försäljning av KåKå-produkter kan varan användas på det sätt och till de ändamål som anges i den produktinformation KåKå tillhandahåller för kvaliteten i fråga. Vid försäljning av övriga leverantörers produkter har Köparen att på eget initiativ granska tillgänglig produktinformation samt tillse att produkten lämpar sig för det tilltänkta användningsområdet.
 6. Angivna förpackningsvikter är ungefärliga. Mindre variationer kan förekomma.

  Successiva leveranser
 7. Då avtalet avser successiva leveranser, ska varje leverans betraktas som en fristående försäljning. Köparen har inte rätt att häva avtalet beträffande övriga leveranser på grund av försening, fel eller brist i delleverans

  Priser och betalning
 8. Prissättningen baseras, om ingen särskild överenskommelse träffats, på grundpriser enligt Säljarens gällande pris- sortimentslista. Prislistans pris gäller vid inköp av hel förpackning.
 9. All försäljning sker till leveransdagens pris.
 10. Vid beställning understigande 5.000 kronor exklusive moms tillkommer frakt.
 11. Om inget annat avtalats ska betalning erläggas senast 10 dagar efter fakturadatum.
 12. Säljaren äger rätt att före leverans kräva godtagbar säkerhet för betalning av leveransen ifråga och för eventuellt tidigare levererad men ej betald vara.
 13. Vid betalning efter förfallodagen är Säljaren berättigad till dröjsmålsränta med 0,4 procent per vecka från förfallodagen tills dess att betalning sker. Betalning ska anses ha skett, när likviden kommit Säljaren tillhanda. Vid checklikvid är detta mottagandet av checken samt vid bank- respektive postgirocentralernas bokföring av betalningen på Säljarens konto. Upplupen dröjsmålsränta  faktureras månadsvis. Om dröjsmålsränta av någon anledning icke debiteras för någon eller några leveranser, hindrar detta inte Säljaren från att för efterföljande leveranser debitera sådan ränta.

  Leveranser
 14. Leverans ska ske enligt fastställda körturer eller på i beställningen angiven tidpunkt om inte Säljaren i samband med beställningen eller i särskild orderbekräftelse meddelat Köparen annan tidpunkt. Säljaren äger dock alltid rätt att erhålla 48 timmar mellan beställnings- och Leveranstillfälle.
 15. Om inget annat särskilt avtalats anses leveransen ske fritt levererad på pall eller rullvagn på gemensamt angiven  plats.
 16. Säljaren äger rätt att efter eget val avgöra från vilken anläggning leverans av det beställda partiet ska ske.
 17. Finner Säljaren att han inte kan hålla avtalad leveranstid eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, skall han utom uppskov meddela Köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt den tidpunkt, då leverans beräknas kunna ske.
 18. Uppstår leveransförsening på grund av transportförseningar  utanför Säljarens kontroll eller på grund av någon i punkt 25 angiven omständighet eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från Köparens sida, skall leveranstiden förlängas så mycket, som med hänsyn till alla omständigheter i fallet kan anses skäligt. Detta gäller oavsett om orsaken till dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.
 19. Vid väsentlig försening äger Köparen rätt att häva det försenade partiet. Säljaren skall därutöver inte bära något som helst ansvar för försening.
 20. Om Köparen underlåter att mottaga varan på fastställd tid, är han ändå skyldig att erlägga varje betalning, som om varan i fråga hade levererats. Om köparen oavsett anledning, underlåter att mottaga varan på fastställd tid, äger Säljaren genom skriftligt meddelande till Köparen häva avtalet beträffande sådan del av varan som på grund av Köparens underlåtenhet inte mottagits och av Köparen erhålla ersättning för skada, som Köparens underlåtenhet åsamkat honom.

  Fel och brist i varan
 21. Är levererad vara behäftad med fel eller brist ska den i enlighet med vad som i denna och i punkterna 22-24 stadgas utbytas mot felfri eller bristen fyllas. Utbytes inte den felaktiga varan eller fylls inte bristen inom skälig tid äger Köparen rätt till prisavdrag svarande mot skillnaden mellan varans värde i felaktigt och avtalsenligt skick. Säljarens ansvar för följdskada som förorsakats Köparen, dennes kunder eller annan tredje person är begränsat till direkta skador och fakturavärdet av den post som den felaktiga varan avser, dock att ansvaret är maximerat till ett halvt basbelopp enligt lagen (1962:382) om allmän försäkring. Vid skada på person eller egendom är Säljarens ansvar begränsat till sådana skador, förluster  och belopp som täckts av Säljarens ansvarsförsäkring.
 22. Säljaren ansvarar endast för sådana fel som visar sig inom förpackningens angivna bäst före datum.
 23. Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att faran för varan gått över på Köparen eller sådan förlust som Köparen kunnat begränsa genom att vidta skäliga åtgärder till begränsande av sin förlust.
 24. Med mindre annat särskilt avtalats ska Köparen snarast efter mottagandet av varan undersöka att varan överensstämmer med vad som följer av avtalet samt att förpackningar är hela och leveransen fri från transportskador. Köparen ska omedelbart, och allra senast inom en vecka efter mottagandet av varan, underrätta Säljaren om sådant fel eller brist som han märkt eller bort märka vid sådan ankomstkontroll. Underlåter Köparen att fullgöra sina förpliktelser enligt denna punkt, förlorar Köparen på sin grund av felet eller bristen tillkommande rätt.

  Befrielsegrunder
 25. I händelse av statsingripande, svenskt eller utländskt, krig, arbetskonflikt, militäråterkallelse eller andra svårigheter att erhålla arbetskraft, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, brist på råvara, elektrisk kraft eller annan energi, leveransförsening från underleverantör eller andra eldsvåda, maskinskada eller annan olyckshändelse vid verk, fartygshaveri, ishinder eller annan omständighet av vad de slag det vara må utanför parternas kontroll, som inverkar hindrande på parternas möjligheter att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet är parterna berättigade att uppskjuta fullgörelse under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av sådan omständighet.  Skulle denna tid överstiga sex månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten.

  Skiljedom, tillämplig lag
 26. Tvister med anledning av leveranser av Vara mellan Säljaren  och Köparen får, med nedan angivna undantag, inte hänskjutas till domstol utan ska slutligt avgöras mellan skiljemän enligt vid tvistetillfället gällande svensk lag om Skiljemän. Part äger dock rätt att anhängiggöra talan vid allmän domstol beträffande klar och förfallen fakturafordran. Vidtagande av rättsliga åtgärder för indrivning av sådana fordringar innebär inte avstående från skiljeförfarande i fråga om tvistiga motfordringar, vilka sålunda inte får göras gällande genom genkäromål eller kvittning annat än i skiljeförfarande.
 27. Tvist i anledning av avtalet ska bedömas enligt svensk rätt, om inte annat uttryckligen avtalats. 
Ladda ner Allmänna Leveransbestämmelser här


Temperaturkontroll och temperaturmätning


Här informerar vi om våra interna rutiner som ska säkerställa att era leveranser sker enligt de temperaturkrav som finns.

Ankomstkontroll – temperaturkontroll med hög frekvens
Expeditionsplanering – undvikande av temperaturkontaminering
Kylning av torrvaror i minst 8 timmar innan lastning
Genomgång av temperaturmärkning av artiklar
Information till transportörer
Information till chaufförer
 
För dig som kund:
Order lämnas senast 2 dagar innan leverans – för att vi ska ha möjlighet att kyla torrvaror i minst 8 timmar innan lastning.
 

INTERNA RUTINER


Anläggning 
Daglig mätning sker av temperaturer i våra anläggningar. När det gäller de lagerområden vari vi hanterar artiklar med temperaturkrav sker detta med automatik och loggas varje minut. Skulle en förhöjd temperatur uppmätas av lufttemperaturen eller att ett fel inträffar på anläggningen går det omedelbart larm till både driftchefen för platsen och till externa servicetekniker ansvariga för anläggningen. Dessa larm går via SMS samt Internet och är i drift 24 timmar om dygnet.

Godsmottagning
Rutinen vid ankomst är att temperaturkontroll görs slumpmässigt på alla artiklar som ska hanteras i en viss temperatur. Skulle avvikelser registreras övergår den slumpmässiga kontrollen till en fast kontroll tills dess att inga avvikelser uppmätts (5 ggr).

Expedition 
Vid expediering av order innehållande både kylt och torrt ska lämpliga åtgärder vidtas för att undvika onödig så kallad temperaturkontaminering. Temperaturbarriärer typ frigolit eller wellpapp ska användas.  

Utleverans
Samtliga artiklar, även de som lagras i högre temperatur än +4 °C, så kallade torrvaror, placeras efter expedition i ett kylt område innan lastning. Tiden mellan expediering och utlastning måste, för att temperaturen ska sänkas på torrvaror, överstiga 8 timmar. Denna åtgärd är extremt viktig för att undvika en onormal temperaturhöjning av kylvaror.

Distribution
Samtliga fordon ska vara nerkylda innan lastning får ske. Samtliga fordon är utrustade med temperaturgivare och har funktionen att vid leverans kunna skriva ut dels en ”journey ticket” som visar temperaturen från lastning till leverans samt även ett kvitto på temperaturen i skåpet vid leveransen. Skulle inte detta vara möjligt på grund av exempelvis ett skrivarfel ska chauffören alltid avläsa och registrera temperaturen på fraktsedeln. Chaufförer ska ha kunskap i livsmedelshantering och vara behjälpliga vid kontrollmätning av varorna på lastbilen.

För mer utförligt beskrivande information, klicka här.

Loading
Loading